NATJEČAJI

NATJEČAJ

za obavljanje poslova

 

  1. Nastavnik fizike – nepuno (10 sati ukupnog tjednog radnog vremena), neodređeno radno vrijeme – 1 izvršitelj/ica.

 

Uvjeti su određeni Zakonom o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 05/12, 16/12, 86/12, 126/12, 94/13, 152/14, 07/17 i 68/18) i Pravilnikom o stručnoj spremi i pedagoško-psihološkom obrazovanju nastavnika u srednjem školstvu (NN 1/96 i 80/99).

 

Na natječaj se mogu javiti kandidati oba spola.

 

Kandidati koji ostvaruju prednost pri zapošljavanju prema Zakonu o hrvatskim braniteljima i članovima njihovih obitelji (NN 121/2017) dužni su, uz molbu, dostaviti dokaze o ostvarivanju prava prednosti pri zapošljavanju.

 

Detalji o dokazima potrebnima za ostvarivanje prava prednosti pri zapošljavanju dostupni na:

https://gov.hr/moja-uprava/hrvatski-branitelji/zaposljavanje/prednost-pri-zaposljavanju/403

 

Kandidati koji temeljem ostalih zakonskih propisa ostvaruju pravo prednosti, moraju se u molbi pozvati na to pravo i priložiti presliku javnih isprava na temelju kojih dokazuju pravo prednosti.

 

Kandidatom prijavljenim na natječaj smatra se samo osoba koja podnese pravodobnu i potpunu prijavu te ispunjava formalne uvjete iz natječaja.

 

Nepotpune i nepravovremene molbe neće se razmatrati.

 

U skladu s Uredbom Europske unije 2016/679 Europskog parlamenta i Vijeća od 27. travnja 2016. godine te Zakonom o provedbi Opće uredbe o zaštiti podataka (NN 42/18) prijavom na natječaj osoba daje privolu za prikupljanje i obradu podataka iz natječajne dokumentacije, a sve u svrhu provedbe natječaja za zapošljavanje.

 

Prijavu je potrebno vlastoručno potpisati i s potrebnom dokumentacijom u presliku (diploma odgovarajućeg studija, domovnica, životopis, potvrdu o podacima evidentiranim u matičnoj evidenciji Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje te uvjerenje nadležnog suda da se protiv podnositelja prijave ne vodi kazneni postupak za neko od kaznenih djela iz članka 106. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (ne starije od 3 mjeseca od dana raspisivanja natječaja) poslati u roku od 8 (osam) dana na adresu škole: Gundulićeva 3, Petrinja.

 

U prijavi se obvezno naznačuje adresa stanovanja te, po mogućnosti, e-mail adresa za primanje elektroničke pošte.

 

Isprave se prilažu u neovjerenom presliku, a prije izbora kandidata predočit će se izvornik.

 

Sukladno odredbama Pravilnika o zapošljavanju u Srednjoj školi Petrinja Povjerenstvo za vrednovanje kandidata će s kandidatima obaviti testiranje - pisanu provjeru i razgovor.

Termin testiranja i izvori za pripremanje bit će objavljeni na mrežnoj stranici škole: http://ss-petrinja.skole.hr/natjecaji najkasnije 5 (pet) dana prije testiranja.

 

Po završetku natječajnog postupka, o rezultatima natječaja kandidati će biti obaviješteni pisanim putem na adresu navedenu u prijavi.

Priloženi dokumenti:

Loading...

Karta

Naši podatci

SREDNJA ŠKOLA PETRINJA
GUNDULIĆEVA 3, 44250 PETRINJA

TAJNIŠTVO
telefon: 044 812 141

RAČUNOVODSTVO
telefon: 044 813 500

KNJIŽNICA
telefon: 044 813 550

PEDAGOG
telefon: 044 814 707

 PSIHOLOG
telefon: 044 814 090

VODITELJ SMJENE
telefon: 044 814 707

RAVNATELJ
telefon: 044 814 142

e-mail škole:
Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.